ส่งคำร้องขอ

อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ชื่อสินค้าที่ต้องการเคลม

หมายเลขคำสั่งซื้อของสินค้าที่ต้องการเคลม

ชื่อและนามสกุลผู้ซื้อ

โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โปรดระบุหากท่านมีรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเคลม ในกรณีที่สินค้าของท่านผ่านเกณฑ์การเคลมสินค้า

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่